• ارتباط با مدیر عامل  Arash_Farzadnia@yahoo.com

  • ارتباط با مشتریان Aqr.damparvari@gmail.com