معرفی اعضای هیات مدیره


 • سمت در هیات مدیره: رئیس هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی: ناصر مرگان ازغدی

  تاریخ انتصاب: 1390/12/25


 • سمت در هیات مدیره: عضو هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی: عظیم رجایی

  تاریخ انتصاب: 1402/10/03


 • سمت در هیات مدیره: مدیر عامل و عضو هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی: آرش فرزاد نیا

  تاریخ انتصاب: 1398/07/01


 • سمت در هیات مدیره: عضو هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی: سید محسن دستور

  تاریخ انتصاب: 1395/08/15


 • سمت در هیات مدیره: عضو موظف هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی: امیر پروین محبی

  تاریخ انتصاب: 1400/11/12