معرفی واحد ها

۱. واحد تخصصی پرورش دام سنگین و تولید شیر IMF Grade کنه بیست رضوی
۲. واحد تخصصی پرورش دام سنگین و تولید شیر ممتاز صنعتی اسفراین
۳. واحد تخصصی پرورش دام سنگین و تولید شیر ممتاز صنعتی تربت حیدریه
۴. واحد های تخصصی پرورش دام سنگین و تولید شیر ممتاز صنعتی واحد دو مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
۵. واحد های تخصصی پرورش دام سنگین و تولید شیر ممتاز صنعتی واحد سه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
۶. واحد های تخصصی گاو پرواربندی واحد یک مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
۷. واحد تخصصی پرورش دام سبک اصلاح نژادی کنه بیست
۸. واحد پرواربندی دام سبک فاز چهار مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
۹. اراضی کشاورزی ملقب به  چاه گل محمدپور برای نگهداری دام سبک
۱۰. واحد گله تجاری دام سبک سرخس
۱۱. کارخانه تولید فرآورده های لبنی
۱۲. شبکه پخش مویرگی محصولات لبنی
۱۳. مجموعه سردخانه‌های محصولات لبنی
۱۴. فروشگاه عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و لبنی- شعبه یک میدان شهید کاوه
۱۵. فروشگاه عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و لبنی- شعبه دو میدان فرهنگ
۱۶. فروشگاه عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و لبنی- شعبه سه میدان قائم
۱۷. مرغداری کنه بیست رضوی
۱۸. کارخانه تولید خوراک دام و یک کارخانه کنسانتره خوراک دام میکرونایزرفلیکر