معرفی فروشگاه عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و لبنی- شعبه یک میدان شهید کاوه

جهت عرضه مستقیم محصولات با کیفیت پروتئینی از دام‌های مجتمع‌های دامپروری‌های تحت پوشش با قیمت مناسب از سال 1398 سه فروشگاه با 26 نفر قصاب، صندوقدار و ... در سه نقطه مختلف شهر افتتاح گردید تا واسطه‌ها حذف شده و رضایت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی بیش از پیش جلب گردد.