• 2451
  • 675 مرتبه
  • 1402/11/24 12:35:23 ب.ظ

حضور مدیرعامل و پرسنل به همراه خانواده شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه

حضور مدیرعامل و پرسنل به همراه خانواده شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه

حضور مدیرعامل و پرسنل به همراه خانواده شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه